Ponížená společnost
NEUČTE SE Z VLASTNÍCH CHYB... Pohlednice z druhého břehu
 
Jak hodnotí po pěti letech průběh kupónové privatizace někteří z hlavních autorů a hlavních oponentů kupónového privatizačního projektu? V čem předčil jejich očekávání a v čem je zklamal? Milan Zelený, profesor systémů podnikového řízení Fordham University v New Yorku.
 
Vždy jsem zastával názor, že kupónová privatizace není nástrojem ekonomickým, ale ideologickým a politickým. Z ekonomického hlediska ne­měla a nemůže mít žádné vý­razně kladné hospodářské dopady, populisticky však byla schopna vzbudit podporu a přivodit změnu v hospodář­ském i společenském prostře­dí a chování.
 
Jenže místo obnove­ní ambiciózní konkurenční a proexportní politiky, orien­tace na výrobu a vysokou úroveň zpracování přivodila kupónová privatizace chování „papírové“ - spekulativní, krátkodobě orientované, přerozdělovací, nevyrábějící a do sebe zahleděné.
 
Kupónová privatizace nepřivodila restrukturalizaci podni­kového řízení a výrobních procesů, tvorbu moderních konku­renčních výhod, růst produktivity, pokles nákladů či rozvoj zpracovatelského průmyslu světové třídy. Nepřinesla normál­ní zdravý trh s cennými papíry. V mnoha případech předsta­vuje kupónová privatizace poměrně rychlý přesun vlastnictví z rukou státu do rukou státu (stát→“dikové“→fondy→banky→stát). Účastníci tohoto „řetězce“ jsou z hlediska výroby, inves­tic a modernizace spíš pasivními, rozptýlenými, neinformovanými, nezainteresovanými a neodbornými „vlastníky“. Mohou ovšem umožnit rozkrádání.
 
Největším překvapením pro mě bylo vstřícné, nadšené přijímání kupónové privatizace širšími vrstvami obyvatel­stva. Vstřícnost lidí vedla k nečekanému a jinde neopakova­telnému politickému úspěchu kupónové privatizace. Domní­vám se však, že přivodila dlouhodobou změnu ve společen­ském i hospodářském chování: politizaci ekonomiky, korupci, bagate­lizaci problémů, nespolupráci, nedůvěru, spekulativnost a překvapivou krátkodobost a krátkozrakost v plánovacím horizontu.
 
Nezdůrazňuji doprovodné jevy kupónové privatizace, kte­ré přitahují sdělovací prostředky i veřejnost: korupci, skan­dály, neschopnost, krachy, podvody, špinavé peníze, vliv bý­valých komunistů, rozprodej do zahraničí atp. Všechny poni­žují a degradují společnost, nejsou to však jevy kauzální a odstranění třeba všech se nedotkne základních příčin naší nízké konkurenceschopnosti, nízké produktivity, deficitu za­hraničního obchodu, ztráty znalostního a odborného potenci­álu, atd. Tyto nedostatky vyplývají ze samotného pojetí kupónové privatizace - a tedy i hospodářství - jako krátkodobě zpolitizo­vaného kasina.
 
Magazín Dnes, 9. září 1996

Zpět na Obsah knihy