Politické prostředí v Československu
NEUČTE SE Z VLASTNÍCH CHYB... Pohlednice z druhého břehu
 
 
Program hospodářské obnovy Československa vyžaduje odpovídající a harmonicky koordinované politické prostředí. Pro každou „ekonomika přechodu“ jsou charakteristické dílčí a dočasné problémy a selhání, které za podmínek soutěže nevyspělých politických stran a skupin vedou k politickému manévrování a hašteření - na úkor snah a cílů národa. Jsou však nezbytné pro trvalou diskusi a testování zaváděných hospodářských opatření.
 
Tradiční strategie oddělování ekonomiky od politiky se v moderním světě již přežila. Politická opatření a politické instituce musí přirozeně vyplývat ze spontánních ekonomických procesů volného trhu, ne naopak. Moderní „politika implikací“ nesmí vycházet z daného společensko-politického „modelu“ té které politické strany či ideologie (společenské inženýrství), ale musí odvozovat nutné a potřebné politické instituce přímo z účasti lidí, ze spontánních procesů volného trhu a z rozhodnutí o jeho regulaci.
 
Proto je třeba se od samého začátku snažit o koalici nově vznikajících politických stran a skupin za účelem hospodářské obnovy. Žádná politická strana nemůže politicky „vzkvétat“ za podmínek hospodářské chudoby a úpadku. Osobní stranické konflikty zpomalí hospodářský rozvoj společnosti. Cílem nás všech musí být spolehlivý, dynamický a široce podporovaný program hospodářské obnovy, založený na odborných, nadstranických a vědeckých znalostech. Cílem je přímá občanská demokracie, která v moderním světě snižuje úlohu tradiční stranické a reprezentativní demokracie a přesouvá ji do oblasti občansko-konzultační.
 
1. Za podmínek přechodu, obnovy a obrody je třeba vytvářet tzv. Velkou koalici hlavních politických stran, skupin a iniciativ. Jen dobrovolnou účastí všech spoluobčanů a všech jejich uskupení bude možno dosáhnout potřebného soustředění sil, důvěry a vytrvalosti.
 
2. Jednotícím cílem této Velké koalice musí být obnova hospodářství v Československu na principech volného trhu, zaměstnaneckého spoluvlastnictví a hospodářsko-společenského účastenství na všech úrovních.
 
3. Velká koalice musí vycházet z plné a zaručené autonomie a nezávislosti všech zúčastněných stran. Je nutné zdůraznit, že zastaralý ideologický „model“ tzv. Národní fronty se v Československu již nikdy nesmí opakovat. Politicky je tedy třeba začít z dneška, „od začátku“.
 
4. Všechny účastenské strany Velké koalice musejí vycházet ze stejných podmínek a plné rovnosti příležitostí. Některé politické strany a skupiny, které nezískaly svůj status, infrastrukturu, sítě a prostředky demokratickou cestou, nezačínají ze stejné „startovní čáry“. Dříve či později se národ tohoto „vyrovnání příležitostí“ bude právem domáhat. Takové strany tedy mohou být do Velké koalice připuštěny pouze po svobodné, dobrovolné a celonárodní vnitrostranické „výměně legitimací“ svých členů.
 
5. Sněmovní, volební a zastupitelská účast v politických orgánech a institucích Velké koalice musí být proporcionální k dokumentovanému počtu členů, ke svobodně a nově se hlásícím členům. Vláda Velké koalice musí být složena z nestranických úředníků, odborníků a expertů, kteří budou přímo voleni a přímo odpovědni Velké koalici, nikoli jejím jednotlivým složkám.
 
6. V Československu je třeba přednostně prosazovat přímou demokracii oproti tradiční zastupitelské („reprezentativní“), kdekoli je to možné a praktické. Podobně je třeba zavádět zájmovou demokracii (každý volič disponuje „blokem“ hlasů, které uplatní podle intenzity svých zájmů) a beznámitkovou demokracii, která je důležitá pro ochranu práv a zájmů menšin. Moderní znalostní společnost nesmí vyplýtvat cennou lidskou energii v politických šarvátkách a sklouznout do prosté, arbitrární diktatury většiny.
 
7. Hospodářská a politická autonomie (místní, krajová i zemská) musí být zaručena ústavou. Všechny dobrovolné formy vlastnictví a organizace musí být zaručeny ústavou. Oddělení církve a vyznání od státu musí být zaručeno ústavou.
 
8. Schopnosti, kvalifikace a vzdělání, nikoli příslušnost k té či oné politické straně či skupině, musí být jediným kritériem k obsazování řídících hospodářských, politických, vědeckých a uměleckých pozic v období přechodu. Jakékoliv úchylky od tohoto kritéria budou zaplaceny zpomalením, úpadkem a zaostáváním národa. Na každé místo ten nejlepší člověk!
 
9. Trvání Velké koalice musí být omezeno ústavně, časově i výsledky. Jen přímé demokratické volby mohou její trvání a funkci prodloužit nebo ji zaměnit vládou preferované politické strany tradičního typu. Je třeba si uvědomit, že éra politických ideologií se chýlí ke konci a každý národ má dnes právo na optimální systém přímé demokracie a hospodářského účastenství.
 
10. Konečně: mládí; mladí lidé tohoto národa budou žít za politických a hospodářských podmínek, pro něž dnes klademe první kameny. Mládí našeho národa musí být přednostně a plně seznámeno s možnými cestami a jejich důsledky. Nostalgie a nesplněné sny minulosti nesmějí opět diktovat budoucnost našich dětí: již nikdy o nás bez nás!

Zpět na Obsah knihy